Reklamacije i povraćaj robe

Reklamacije i povraćaj robe

Molimo Vas da prilikom prijema robe pregledate artikle i pripadajuću dokumentaciju. Za sve eventualne nepravilnosti, rok za reklamaciju je od 15-30 dana od prijema robe i Računa/Otpremnice.

Prodavac omogućava Kupcu povrat pogrešno poručene robe u roku od 15 dana od prijema Računa-Otpremnice. Kupac je u obavezi da dostavi „Zahtev za povrat robe“ na memorandumu i overen pečatom. “Zahtev za povrat robe” treba da sadrži sledeće informacije:

    1.Razlog za vršenje povrata

    2.Naziv i količina artikala koji se vraćaju

    3.Broj Računa-Otpremnice po kojoj je roba primljena

    4.Broj tekućeg računa Kupca na koji se uplaćuju (vraćaju) sredstva za vraćenu robu (ukoliko je u pitanju avansna uplata)

Roba koja se vraća mora biti nova (nekorišćena), neoštećena i spakovana u originalnu neoštećenu ambalažu. Troškove slanja pogrešno poručene robe, kao i isporuke zamenskih artikala, snosi Kupac. Nije moguće vratiti korišćenu, raspakovanu, oštećenu robu, robu bez pripadajuće ambalaže, artikle iz grupe „Reklamni materijal“, artikle koji su brendirani, originalne tonere i robu koja se nabavlja i uvozi na zahtev Kupca.

Nakon prijema dokumenta „Zahtev za povrat robe“, prijema i pregleda robe i odobrenja povraćaja robe, šaljemo Povratnicu i Knjižno razduženje. Pre uplaćivanja sredstava za vraćenu robu ili slanja zamenskih artikala, neophodno je da primimo potpisane originale poslatih dokumenata (Povratnica i Knjižno razduženje).

Ukoliko prilikom preuzimanja robe od kurirske službe ustanovite vidno oštećenje robe ili pakovanja ili nakon otvaranja paketa ustanovite da je roba fizički oštećena, neophodno je da u roku od 24h kontaktirate kurirsku službu i sa njima napravite zapisnik o oštećenju.

Troškove preuzimanja, slanja i zamene artikala koje smo mi pogrešno isporučili (artikli koji nisu u skladu sa dostavljenim Računom/otpremnicom) snosi Beobajt d.o.o. Reklamaciju pogrešno isporučenih artikala je moguće izvršiti u roku od 30 dana od prijema robe i Računa/Otpremnice, a zamenu vršimo 3 radna dana po prijemu pogrešno isporučenih artikala. Vraćeni artikli moraju biti novi (nekorišćeni), neoštećeni u originalnoj neoštećenoj ambalaži.

Artikle sa “skrivenom manom” (koja se nije mogla odmah primetiti) moguće je reklamirati u roku od 30 dana.

Roba koja podleže garanciji

Za artikle koji podležu garanciji, reklamacija se vrši u skladu sa uslovima navedenim u garantnom listu. Proizvode koji se reklamiraju, a u garantnom su roku, možete dostaviti u ovlašćeni servis u dogovoru sa njima ili u Beobajt d.o.o. sa kraćim opisom kvara, kopijom računa i garantnim listom. Bez garantnog lista nije moguće reklamirati robu.

Proizvode koje želite da reklamirate, a nisu više u garantnom roku, dostavljate u ovlašćeni servis.

Za sve dodatne informacije, molimo Vas da nas pozovete.

Garancija kvaliteta

Beobajt d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Beobajt d.o.o. Potrebno je da proizvod vratite u roku od 15 dana u originalnom pakovanju sa računom. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Hvala na poverenju.